صفحه اصلی   |   سوابق تحصیلی   |   سوابق آموزشی   |   سوابق کاری   |   مهارتهای نرم افزاری   |   تماس با ما


مقطع رشته تحصیلی معدل شماره مدرک سال اخذ مدرک محل تحصیل
دیپلم نظری ریاضی فیزیک 13/77 112 1385 دبیرستان حافظ
CISM (Certificate in Information System Management) IT فناوری اطلاعات و ارتباطات 89 از 100 22631 2007 مرکز آموزشهای بین المللی اپتک تبریز (اپتک هندوستان)
ACISM (Advanced Certificate in Information System Management) IT فناوری اطلاعات و ارتباطات 83 از 100 25666 2008 مرکز آموزشهای بین المللی اپتک تبریز (اپتک هندوستان)
DISM (Certificate of Academic Excellence) IT فناوری اطلاعات و ارتباطات رتبه دوم جهانی 10088 2008 مرکز آموزشهای بین المللی اپتک تبریز (اپتک هندوستان)
کسب رتبه دوم جهانی در اپتک هندوستان
گواهی دوره آموزشی
(Advanced Java, Database & Security with Java, XML, C# Programming)
IT فناوری اطلاعات و ارتباطات 81 از 100 ------ 1388 مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته
دانشگاه صنعتی شریف
CPISM (Certificate of Proficiency in Information System Management) IT فناوری اطلاعات و ارتباطات 83 از 100 44439 2010 مرکز آموزشهای بین المللی اپتک تبریز (اپتک هندوستان)
ACCP (Aptech Certified Computer Professional) IT فناوری اطلاعات و ارتباطات 84 از 100 44924 2010 مرکز آموزشهای بین المللی اپتک تبریز (اپتک هندوستان)
کارشناسی IT فناوری اطلاعات و ارتباطات 16/47 ترم سوم 1393 دانشگاه علمی کاربردی مخابرات استان آ.ش

 

با مراجعه به آدرس اینترنتی http://aptech-education.com/member-login/pop_icon.asp می توانید از صحت مدارک اپتک هندوستان مطمئن شوید

copyright © 2013 by yousef arasteh