صفحه اصلی   |   سوابق تحصیلی   |   سوابق آموزشی   |   سوابق کاری   |   مهارتهای نرم افزاری   |   تماس با ما


مشخصات تماس:

پست الکترونیکی: arasteh20@gmail.com

وب سایت: http://www.websharp.ir

 copyright © 2013 by yousef arasteh